{"@type":"WebPage","name":"UBER Certyfikat Kompetencji - Jak uzyskać licencję. ","description":"Certyfikat Kompetencji Zawodowych UBER. Jak uzyskać licencję? Jakie dokumenty są potrzebne?","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/uber"}

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W TRANSPORCIE DROGOWYM

LICENCJA NA PRZEWÓZ OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM

Aby wykonywać działalność, która dotyczy przewozu osób samochodem osobowym (UBER), powinieneś uzyskać licencję na przewóz osób samochodem osobowym.

Licencja na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Do wykonywania każdej z tych działalności musisz posiadać inną licencję.

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terenie Polski. Licencji nie można odstępować osobom trzecim.

 

Wniosek o licencję na przewóz osób składa się w Starostwach powiatowych.

W przypadku Katowic, będzie to Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

 

 

Licencję może uzyskać osoba, która:

 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
 • nie posiada prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

 

 

Potrzebne dokumenty do zyskania licencji:

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem, posiadającej Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym, o pełnieniu roli zarządzającego transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
 • kopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Osób (Jak zdobyć Certyfikat Kompetencji)
 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
 • wykaz posiadanych pojazdów,
 • dokumenty, które potwierdzają odpowiednią sytuację finansową, zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • ewentualne pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

 

 

Dokumentami potwierdzającymi odpowiednią sytuację finansową są:

 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • dokumenty potwierdzające:

       a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
       b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
       c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
       d) własność nieruchomości.

 

 

Jeśli chcesz świadczyć usługę transportu osób tylko na terenie Polski, nie musisz posiadać zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 

Szczegółowe informacje na temat licencja na krajowy przewóz osób samochodem osobowym można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH - PRZEWÓZ OSÓB

Zapraszamy Państwa na kurs:

UBER - JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego