{"@type":"WebPage","name":"Jak uzyskać licencję na przewóz samochodem osobowym UBER","description":"Licencja na przewóz osób samochodem osobowym. Licencja UBER, Licencja samochodem do 9 osób","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/uber"}

JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ?

Zapraszamy Państwa na kurs:

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Po zmianach dotyczących wydawania licencji na przewóz osób samochodem osobowym, od 01.01.2020 r. licencję uzyskuje się na poniższych zasadach.

 

Licencji na wykonywanie przewozu osób samochodem osobowym (na przykład UBER) udziela się przedsiębiorcy w oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym.

 

 

Możesz ubiegać się o udzielenie licencji na :

 • wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 • wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • licencję TAXI (szczegółowe informacje dotyczące licencji TAXI)

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

1. oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań przez:

 • członków organu zarządzającego osoby prawnej,
 • osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
 • osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że osoby te:

 

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne:przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów,środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

b) nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego im wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

 

2. zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Zaświadczenie musi być opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

 

3. wykaz pojazdów zawierający informacje:

 • markę, typ,
 • rodzaj/ przeznaczenie,
 • numer rejestracyjny,
 • numer VIN,
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

 

Zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 5 ustawy, licencji udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania technicznej określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowym ma być wykonywany.

 

4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

 

Opłata uzależniona jest od okresu ważności licencji:

 • od 2 do 15 lat – 320 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 380 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 450 zł

 

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera się opłatę powiększoną o 10% za każdy samochód.

 

Dodatkowo za wydanie wypisu dla każdego pojazdu samochodowego zgłoszonego we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

 

W przypadku składania pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

 

W przypadku Katowic, wnioski o wydanie licencji składa się w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Francuska 70, Wydział uprawnień komunikacyjnych.

LICENCJA NA PRZEWÓZ OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM - UBER

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W TRANSPORCIE DROGOWYM

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Adres Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4 JAWORZNO