{"@type":"WebPage","name":"Jak uzyskać licencję TAXI na przewóz samochodem osobowym","description":"Licencja na przewóz osób samochodem osobowym. \nLicencja TAXI. \nJak uzyskać licencję","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/taxi"}

WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI TAXI - KATOWICE

JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ TAXI?

Zapraszamy Państwa na kurs:

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką uzyskuje się w urzędzie miasta lub gminy.

 

 

Aby uzyskać licencję taxi należy złożyć wniosek do urzędu gminy, na terenie której będziesz jeździć taksówką.

Możesz także starać się o licencję na taksówkę, ważną na terenie kilku sąsiadujących ze sobą gmin.

Będzie to możliwe, jeśli gminy te zawarły ze sobą odpowiednie porozumienie.

Uzyskana licencja TAXI nie daje możliwości świadczenia usług z zakresu przewozu osób na terenie całego kraju.

Jeśli potrzebujesz licencji na przewóz osób samochodem osobowym na terenie całego kraju - informację jak uzyskać taką licencję znajdziesz tutaj

 

 

 

Aby ubiegać się o licencję TAXI, musisz spełniać następujące warunki: 

 

 1. Nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
 2. Nie wydano ci prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. 
 3. Musisz posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi. Oznacza to, że jesteś ich właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie masz pojazdy w leasingu lub dzierżawie.
 4. Ty, a także kierowcy taksówki, których zatrudnisz:

 

 • nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • muszą mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B,
 • nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
 • nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy,
 • nie mogą mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

 

 

 

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

 

Urzędy wymagają, aby do wniosku dołączyć dodatkowe dokumenty. W zależności od miejscowości w której ubiegamy się o wydanie licencji mogą to być:

 

 • prawo jazdy
 • zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy
 • orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy
 • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji
 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku
 • dowód rejestracyjny samochodu lub pozwolenie czasowe z wpisem TAXI
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłaszanym do przewozów, jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem, np. umowa użyczenia, leasingu
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.
 • Informacje dotyczące pojazdu zgłaszanego do licencji :
  • marka/typ
  • rodzaj/przeznaczenie
  • numer rejestracyjny
  • numer VIN
  • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

 

 

Opłata uzależniona jest od okresu ważności licencji:

 • od 2 do 15 lat – 320 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 380 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 450 zł

 

W przypadku zgłoszenia we wniosku jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego - pobiera się jedną opłatę administracyjną jak za udzielenie licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.

Dla każdego zgłoszonego pojazdu wydaje się wypisy z zezwolenia, za które pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za udzielenie licencji.

 

W przypadku składania pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

 

 

Termin oczekiwania na wydanie licencji:

 

Czas w jakim otrzymuje się licencję wynosi do 1 miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach termin może się wydłużyć do maksymalnie 2 miesięcy

 

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

 

W przypadku Katowic, wnioski o wydanie licencji składa się w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Francuska 70, Wydział uprawnień komunikacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące licencji TAXI można znaleźć także na stronie Ministerstwa oraz stronie SEKAP miasta Katowice.

 

LICENCJA NA PRZEWÓZ OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM -

TAXI

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W TRANSPORCIE DROGOWYM

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Adres Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4 JAWORZNO