{"@type":"WebPage","name":"Zarządzający transportem - użyczenie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych - obowiązki i kary","description":"Użyczanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Prawa i obowiązki Zarządzającego Transportem. Wymogi dotyczące Zarządzającego Transportem. Uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/zarzadzajacy"}

ZARZĄDZAJĄCY TRANSPORTEM

Zapraszamy Państwa na kurs:

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Aby wykonywać działalność gospodarczą jako przewoźnik drogowy,  należy wyznaczyć co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję zarządzającego transportem.

 

Taka osoba musi spełnić określone warunki:

 

- posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym,

- spełniać wymóg dobrej reputacji,
- w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa,

- mieć rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem, udziałowcem lub nim zarządza,

- posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

 

Obowiązki zarządzającego transportem:

 

– utrzymanie i konserwację pojazdów,

– sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych,

– wykonywanie zadań z zakresu podstawowej księgowości,

– przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom,

– sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem.

 

 

Zarządzający transportem może pełnić taką funkcję w nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstwach, a łączna flota wszystkich czterech przedsiębiorstw nie może przekroczyć 50 pojazdów.

 

Odpowiedzialność zarządzającego transportem:

 

Zarządzający transportem który naruszył obowiązki lub warunki przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej wysokości od 200 złotych do 2000 złotych za każde naruszenie.

 

Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

W celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, należy przystąpić do egzaminu organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Do egzaminu można przygotować się biorąc udział w specjalnych szkoleniach organizowanych na terenie kraju.

 

Jak spełnić wymóg dobrej reputacji?

Wymóg dobrej reputacji jest spełniony, gdy wobec zarządzającego transportem:

  • Nie orzeczono prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwa za naruszenie przepisów krajowych w dziedzinie prawa handlowego, upadłościowego, płacy i warunków zatrudnienia w zawodzie, prawa o ruchu drogowym, odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami,

  • Nie wydano wykonalnej decyzji administracyjnej za naruszenie przepisów, określonych jako:

    • poważne naruszenie (PN), np.: przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, korzystanie z nieczytelnego prawa jazdy,

    • bardzo poważne naruszenie (BPN), np.: posiadanie przez kierowcę więcej niż jednej karty kierowcy, odmowa poddania się kontroli,

    • najpoważniejsze naruszenie (NN), np. fałszowanie zapisów tachografu, przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu o więcej niż połowę lub bez przerwy,

  • orzeczono lub nałożono prawomocną karę w innym państwie UE, Norwegii, Liechtensteinie lub Islandii.

 

W celu potwierdzenia dobrej reputacji należy uzyskać zaświadczenie o niekaralności z sądu.

ZARZĄDZAJĄCY TRANSPORTEM - OBOWIĄZKI
I ODPOWIEDZIALOSĆ

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W TRANSPORCIE DROGOWYM

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Adres Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4 JAWORZNO