{"@type":"WebPage","name":"Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym - WYMAGANIA EGZAMIN","description":"Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym KATOWICE. EGZAMIN Instytutu Transportu Samochodowego - Zakres wymaganej wiedzy","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/zakres-wiedzy"}

Szczegółowy zakres zagadnień objętych egzaminem określony w załączniku nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.

 


A. Prawo cywilne


Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi w szczególności:
1.    znać rodzaje umów zawieranych najczęściej w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki;
2.    umieć negocjować prawnie wiążące umowy transportowe, zwłaszcza w odniesieniu do warunków przewozu;

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:
1.    być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w dostawie oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną;
2.    znać uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR);

w odniesieniu do transportu drogowego osób:
1.    być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu uszkodzenia bagażu spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub też dotyczących odszkodowań z tytułu opóźnień oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną.

 

 

B. Prawo handlowe


Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi w szczególności:
1.    znać warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, znać ogólne obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.) oraz konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa;
2.    posiadać odpowiednią wiedzę o różnych formach spółek handlowych oraz o zasadach ich zakładania i funkcjonowania.

 

 

C. Prawo socjalne


Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi w szczególności znać:
1.    rolę i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników, inspektorzy pracy itd.);
2.    obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników;

3.    przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (formy umów, obowiązki stron, warunki i czas pracy, płatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy itd.);
4.    przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy, w szczególności przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(1)
5.    przepisy stosowane w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, w szczególności przepisy dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(2)

 

 

D. Prawo podatkowe


Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi w szczególności znać przepisy dotyczące:
1.    podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych;
2.    podatku od pojazdów silnikowych;
3.    podatku od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury;
4.    podatku dochodowego.

 

 

E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa


Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi w szczególności:
1.    znać przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi i sposobami płatności;
2.    znać różne formy udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikające z nich opłaty i obowiązki;
3.    wiedzieć, czym jest bilans, jak się go sporządza i jak odczytuje;
4.    być w stanie odczytać i zinterpretować rachunek zysków i strat;
5.    być w stanie ocenić rentowność przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową, w szczególności na podstawie wskaźników finansowych;
6.    być w stanie opracować budżet;
7.    znać składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja itd.) oraz być w stanie wyliczyć koszt przypadający na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na tonę;
8.    być w stanie sporządzić schemat organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz zaplanować wykonywanie pracy itd.;
9.    znać zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzedaży usług transportowych oraz sporządzania akt klientów itd.;
10.    znać różne formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego (odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie i ubezpieczenia bagażu) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki;
11.    znać oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym;
w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy

12.    być w stanie stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu rzeczy oraz znać międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms) oraz ich zastosowanie;
13.    znać różne kategorie pomocniczej działalności transportowej, ich rolę, funkcje oraz – w odpowiednich przypadkach – ich status;
w odniesieniu do transportu drogowego osób
14.    umieć stosować przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników w publicznym i prywatnym transporcie osób;
15.    umieć stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu osób.

 

 

F. Dostęp do rynku


Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi znać w szczególności:
1.    związane z zawodem przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje;
2.    przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego;
3.    dokumentację wymaganą do świadczenia usług transportu drogowego oraz być w stanie wprowadzać procedury kontrolne w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa;

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:
4.    przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki;
5.    formalności graniczne, rolę i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi;

w odniesieniu do transportu drogowego osób:
6.    przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób;
7.    przepisy dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług drogowego transportu osób oraz być w stanie sporządzać plany transportowe.

 

 

G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności


Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi w szczególności:
1.    znać przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury dotyczące wyjątków, stosowane w przypadku niestandardowych ładunków;
2.    być w stanie dokonywać doboru pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa;
3.    znać formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów;
4.    wiedzieć, jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć hałas i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku emisji spalin;
5.    być w stanie sporządzać okresowe plany utrzymania pojazdów i ich wyposażenia;
w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

6.    znać różne typy urządzeń do transportu i rozładunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itd.) oraz być w stanie wprowadzać procedury i wydawać polecenia dotyczące załadunku i rozładunku rzeczy (rozmieszczania ładunku, układania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itd.);
7.    znać różnorodne techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku poziomego;
8.    być w stanie realizować procedury w celu spełnienia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów, w szczególności tych, które wynikają z dyrektywy 2008/68/WE(1)
9.    być w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności wymogów wynikających z umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP);
10.    być w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów o transporcie żywych zwierząt.

 

 

H. Bezpieczeństwo drogowe


Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi w szczególności:
1.    wiedzieć, jakie kwalifikacje są wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd.);
2.    być w stanie podjąć konieczne działania, aby zagwarantować, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itd.);
3.    być w stanie sporządzać instrukcje dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku, oraz w zakresie środków zapobiegawczych;
4.    być w stanie ustanawiać procedury stosowane w razie wypadku i wdrażać odpowiednie procedury w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych;
5.    być w stanie realizować procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów i znać odpowiednie techniki;
w odniesieniu do transportu drogowego osób:
6.    posiadać podstawową wiedzę z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich.

 

 

 

 

ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W TRANSPORCIE DROGOWYM

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Adres Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4 JAWORZNO