{"@type":"WebPage","name":"SPEDYCJA - Jak uzyskać licencję. Certyfikat Kompetencji Zawodowych Spedytora - Kurs Katowice","description":"Certyfikat Kompetencji Spedytora. Jak uzyskać licencję na działalność spedycyjną? Jakie dokumenty są potrzebne? Pośrednictwo przy przewozie rzeczy - SPEDYCJA. \nCertyfikat Kompetencji Spedytora. Zapraszamy na kurs i egzamin w Katowicach","@context":"http://schema.org","url":"https://www.certyfikatkatowice.pl/spedycja"}

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ?

Zapraszamy Państwa na kurs:

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH SPEDYTORA

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Aby wykonywać działalność w zakresie transportu drogowego, dotyczącą pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja), musisz uzyskać odpowiednią licencję.

Licencja na wykonywanie działalności z zakresie spedycji nie uprawnia do wykonywania przewozów drogowych.

Licencji nie można odstępować osobom trzecim.

 

Wniosek o licencję spedycyjną składa się w Starostwach powiatowych.

W przypadku Katowic, będzie to Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

 

 

Licencję może uzyskać osoba, która:

 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
 • nie posiada prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

 

 

Potrzebne dokumenty do zyskania licencji:

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem, posiadającej Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym, o pełnieniu roli zarządzającego transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
 • kopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Rzeczy - osoby zarządzającej transportem

(Jak zdobyć Certyfikat Kompetencji)

 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
 • dokumenty, które potwierdzają odpowiednią sytuację finansową, zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • ewentualne pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

 

 

Dokumentami potwierdzającymi odpowiednią sytuację finansową są:

 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • dokumenty potwierdzające:

       a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
       b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
       c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
       d) własność nieruchomości.

 

 

Jeśli chcesz świadczyć usługę spedycji tylko na terenie Polski, nie musisz posiadać zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

SPEDYCJA - POŚREDNICTWO PRZY PRZEWOZIE RZECZY

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WWW.CERTYFIKATKATOWICE.PL

Adres Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych

MIEJSCE SZKOLENIA:

AL. KORFANTEGO 141

40-154 KATOWICE

MIEJSCE SZKOLENIA:

UL. SZCZAKOWSKA 4 JAWORZNO